KU - Koordineringsudvalget

Døvemenighederne er organiseret som et provsti med en døveprovst, der fører tilsyn med døvemenighederne samt døvepræsterne og et såkaldt koordineringsudvalg, der fungerer som et provstiudvalg, dvs. udvalget tager sig af fælles anliggender og fordelingen af den kirkeskat, som Kirkeministeriets Fællesfond tildeler Døvemenighederne.

Døvemenighederne er reguleret af Kirkeministeriets Bekendtgørelse om Døvemenighederne (BEK nr 902 af 03/09/2008).

Bekendtgørelsen kan hentes her.

 

Koordineringsudvalget: 

- Døveprovst Børge Munk Povlsen, Fredericia Provsti
Kirkernes Hus, Christiansvej 6, 7000 Fredericia
tlf. 7620 6521 - 2344 3898;   E-mail: BMP@KM.DK

- Niels Morten Jørgensen , Døvemenigheden Syddanmark
Formand
Havbakken 91, 6710 Esbjerg V
SMS: 6178 6835;   E-mail: hanne-morten@esenet.dk

- Ritva Bergmann, Døvemenigheden Øst for Storebælt
Mortonsvej 38, 2.th., 2800 Lyngby
SMS:53 71 02 47;  E-mail: ritva@bergmanns.dk  
  
- Niels Villadsen, Døvemenigheden Midt-Nordjylland  
Ericavej 2, Skæring, 8250 Egå
SMS: 22 63 17 30;  kirstenniels@hotmail.com 

 - Sekretær for Koordineringsudvalget:
Martina Andreasen
Kirkernes Hus, Christiansvej 6, 7000 Fredericia
tlf. 7620 6522;  E-mail: MAN@KM.DK

 

 

 

Døvemenighedernes kollektdag 19. august 2018

“Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.”, skriver Paulus i Romerbrevet (10,17). Høre kan man på mange måder, blandt andet ved at høre sammen. I Døvemenighedernes fælleskab hører mennesker sammen om evangeliet, Kristi ord. Kristi ord bliver forkyndt på tegnsprog og på mange andre måder. Det gør sig hørt også hos mennesker, der ikke har høresansen, men som til gengæld bruger andre sanser til at høre evangeliet. Det er en berigelse for os alle, at evangeliet bliver forkyndt også på tegnsprog, for det minder os, at Kristi ord gør sig hørt på mange forskellige måder i vores liv, og altid igennem vores medmenneskes hænder og ord.

Jeg vil varmt anbefale kollekten til  Døvemenighederne. Her har landets sognemenigheder mulighed for at bidrage til samhørigheden mellem hørende og døve om evangeliets forkyndelse for alle sanser.

Marianne Christiansen

Biskop, Haderslev Stift

 

Døvemenighederne i Danmark  - En sproglig minoritetsgruppe i Folkekirken!                

Kære menighedsråd, kordegne og præster!

Sproglige minoritetsgrupper er ofte i fokus i Danmark i disse år; bl.a. hævdes det ofte, at når man lærer at tale dansk er vejen til integration åben både på arbejdsmarkedet og i samfundet som sådan. Døve er fuldt integrerede i det danske samfund (om end ikke på arbejdsmarkedet!), men taler selvsagt ikke dansk, men dansk tegnsprog. Dansk tegnsprog er ikke et ’hjælpemiddel’, men et fuldgyldigt sprog.

Derfor har vi i Danmark tre døvemenigheder, som betjener landets ca. 4000 tegnsprogstalende døve og deres familier. Hertil hører også døvblinde, som kommunikerer ved hjælp af taktilt tegnsprog, dvs. tegnsprog ved berøring.

Døvemenighederne har kun én kirke, nemlig Døves Kirke, der ligger ud til Ågade på Frederiksberg, så i resten af landet kommer vi på besøg i forskellige kirker og holder gudstjenester, vielser og begravelser. De øvrige aktiviteter minder meget om, hvad der i øvrigt foregår i sognemenigheder, dvs. hus- og sygebesøg, studie¬kredse, foredrag, sammenkomster, menighedsrådsmøder osv. – bortset fra at al kommunikation i Døvemenighederne er baseret på dansk tegnsprog. Der er ansat seks døvepræster fordelt over hele landet.

Den 19. august er det 12. søndag efter Trinitatis, hvor der i mange år er blevet samlet ind til Døvemenighederne i landets kirker.

Vi vil gerne sige tak for de penge, der blev indsamlet sidste år. De har stor betydning, idet de bidrager til det, som Fællesfondens tilskud til Døvemenighederne ikke kan bære, herunder især økonomisk hjælp til udsatte døve.

Derfor håber vi på velvilje, når vi beder Folkekirkens menighedsråd, præster og kordegne om at foranstalte en indsamling i kirkerne

Søndag d. 19. august 2018

- eller en anden søndag i efteråret - alternativt at tilgodese Døvemenighederne ved fordelingen af høstofferet. Såfremt Døvemenighederne ikke er på sognets nuværende indsamlingsliste, skal vi hermed anmode om fremover at komme på listen 12. s.e.trinitatis – eller evt. en anden søndag i efteråret.

Tusinde tak, fordi du/I tog jer tid til os. 

Med venlig hilsen

Ritva Bergmann

Formand for Kollektdagsudvalget og for Menighedsrådet Øst for Storebælt

Døves Kirke, Falkonergårdsvej 16, 1959 Frederiksberg C     ritva@bergmanns.dk  

 

Erik Lundager

Døvepræst, Døvemenigheden Midt- og Nordjylland

elu@km.dk

Indbetalingsoplysninger

Giro 527 5709

Bankoverførsel:

Døvemenighedernes kollektdag: reg.nr.: 1551 konto 527 5709

(Angiv venligst sogn/kirke)